KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu
METİ TÜTÜN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No: 0619053279100014) olarak, kişisel
verilerinizi tamamen veya kısmen otomatik yollarla (kullandığımız elektronik sistem ve yazılımlar
vasıtasıyla) veya veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle
(fiziki dosya ve kayıt tutulması) işlemekteyiz.

2. İşlenen Kişisel Veriler
A. Kimlik bilgileriniz (ad, soyadı, doğum yeri/tarihi, ana/baba adı, vergi dairesi bilgisi, vergi
kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancılar için pasaport numarası,
yabancı kimlik numarası ve potansiyel vergi numarası),
B. İletişim bilgileriniz (sabit ve mobil telefon numaraları, faks numarası, posta/fatura adresi, e-
posta adresi, Skype programı kullanıcı adı),
C. İstihdam ve özgeçmiş bilgileriniz (hangi şirketin hissedarı, yöneticisi, temsilcisi ve/veya
çalışanı olduğunuz, unvanınız, pozisyonunuz, yetkileriniz, iş tecrübeleriniz, eğitim ve yabancı
dil bilgileriniz, referanslarınız),
D. Referans ve Bağlantı bilgileriniz (Şirketimiz ile ilk olarak ne şekilde ve (varsa) kimin
referansıyla irtibata geçtiğiniz, Şirketimizi ticari amaçlarla kimlere yönlendirdiğiniz veya
tavsiye ettiğiniz ve iş ortaklarınız),
E. İşlem bilgileriniz (Şirketimizin hangi ürün veya hizmetleriyle ilgilendiğiniz, söz konusu ürün
veya hizmetlerle ilgili olarak tarafınıza verilen teklifler, toplantı tarihleri ve notları, gönderilen
numuneler ve tarafınızla akdedilen her türlü sözleşmelerdeki tüm ticari, teknik, idari şartlar
ve bilgiler),
F. Operasyon bilgileriniz (Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmelerin hukuka uygun olarak ifası
kapsamında tarafımızca işlenmesi zorunlu olan bilgiler),
G. Finans bilgileriniz (banka ve şube bilgisi, şube adresi, şube kodu, SWIFT/BIC kodu, banka
hesap numarası, referans numarası),
H. İnternet sitemizi ziyaret ederken izlediğiniz yol haritası, tıkladığınız sayfalar ve IP adresiniz,
I. Ses kaydı yapılmaksızın güvenlik kamerası görüntüleriniz,
Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz;
A. Ticari teklif, satış, tahsilat ve/veya ödeme yapılması,
B. Yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıt, belge ve faturaların düzenlenmesi ve bunların çevrimiçi
olarak veya fiziken gönderimi/kargolanması,
C. Pazarlama, iletişim, insan kaynakları, lojistik, muhasebe, risk yönetimi, kârlılık analizi,
istatistik, planlama, raporlama ve güvenlik faaliyetlerimizin yürütülmesi,
D. İnternet ortamında yaptığımız yayınların düzenlenmesi ve internet sitemizin ziyaretçiler için
daha kullanışlı hale getirilmesi,
E. Akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlendiğimiz edimleri usulüne uygun olarak ifa etmek, her
türlü yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan her
türlü haklarımızı etkin şekilde kullanabilmek,
F. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi
verebilmek,
G. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,
Amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yüz yüze görüşme, telefon görüşmesi, internet üzerinden görüntülü görüşme uygulamaları
(Zoom, Microsoft Teams, Google Meet), e-posta, posta (mektup), çevrimiçi mesajlaşma/görüşme
ve sosyal medya uygulamaları (Whatsapp, Telegram, Wechat, Linkedin, Facebook, Twitter),
internet sitemizde kullanılan çerezler (cookies) ve internet sitemiz üzerinden doldurularak
şirketimize gönderilen iletişim formu yöntemleriyle doğrudan ilgili kişi olarak tarafınızdan elde
edilen, Google arama motoru üzerinden Şirketimizin elde ettiği ve/veya üçüncü kişiler tarafından
Şirketimize aktarılmak suretiyle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesinde
yer alan; a) Açık rızanızın bulunması, b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) Bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve f) İlgili kişinin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.
Veri işleme faaliyetimizin “Açık rızanızın bulunması” dışında bir hukuki sebeple yürütülmesi
mümkün ise açık rızanız aranmayacak ve kişisel verileriniz diğer hukuki sebebe (veya sebeplere)
dayanılarak işlenecektir.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz idari ve resmi makamlara, bağımsız denetim şirketlerine, hukuk müşavirleri,
mali müşavirler ve avukatlara, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara,
kara, deniz ve hava taşıma şirketlerine, kargo firmalarına, taşıma işleri komisyoncularına (freight
forwarder), gümrük müşavirlerine, Şirketimizin iş ortaklarına (bayi, distribütör, temsilci),
tedarikçilerine, müşterilerine, iştiraklerine, hissedarlarına, yöneticilerine, çalışanlarına ve bağlı
ortaklıklarına, Şirketimizin e-posta, veri depolama (bulut) hizmeti gibi teknolojik hizmetler satın
aldığı şirketlere, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz
kuruluşlara, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan lisans almış şirketlere, program ortağı
kuruluşlara, bankalara ve diğer finansal kurumlara, hizmet alınan yurt içi veya yurt dışında
yerleşik üçüncü kişilere, yukarıda “Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” başlığı altında
listelenen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız
6698 sayılı Kanunun 11. Maddesindeki haklara sahip olduğunuzu özellikle belirtir, bu bağlamda,
veri sorumlusu Şirketimize başvuru ve taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta
(KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresini kullanmak suretiyle yapabileceğinizi hatırlatırız. Başvuruda kullanılacak Şirketimiz
iletişim bilgileri şöyledir:

Adres : Kültür Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No:3/507 Akmerkez Residence Daire 7C Etiler 34340 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

E-posta adresi : [email protected]
Telefon : (212) 231 44 40
İnternet Sitesi : www.meti.com.tr
30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ’in 5. Maddesinin 2. Fıkrasındaki zorunlu şartları taşımayan başvurular işleme
alınmayacaktır.

Saygılarımızla,
METİ TÜTÜN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(Son güncelleme: 21.09.2020)